Barrières voor wandelaars

De grote infrastructuur voor auto’s en treinen laat ons snel en gemakkelijk reizen over grote afstanden. Maar ze doorsnijdt de kleine infrastructuur waarvan wandelaars gebruikmaken. Wandelnet zoekt oplossingen om deze lijnbarrières te slechten.

Het doel van Wandelnet

Wandelnet streeft naar een fijnmazig netwerk van wegen en paden dat geschikt is voor ommetjes vlakbij huis en voor korte en lange wandeltochten. Soms zorgen autowegen, spoorlijnen of waterlopen ervoor dat de maaswijdte te groot wordt. Dan wordt een ommetje een omweg.

De oplossing van het probleem zit niet altijd in een brug of tunnel. Goede oplossingen zijn mogelijk, wanneer bij de ontwikkeling van een weg in de planfase bewust wordt gekozen voor een integrale aanpak. Dan zijn de netwerken voor snel- en langzaam verkeer gelijkwaardig en complementair. Wandelnet denkt daarom graag al in een vroeg stadium mee.

Barrière_Zuiderzeepad_Zwartendijk_door_Hanzespoorlijn.jpg

Wat doet Wandelnet?

Wandelnet werkt samen met de ANWB, de Fietsersbond, het Landelijk Fietsplatform en NOC*NSF om de barrièrewerking van wegen en spoorlijnen te agenderen en op te lossen. De belangen van wandelaars gaan hier immers samen met die van fietsers, ruiters en andere recreanten. 

Barrière_Rheden_A348_afslag_naar_N785_en_LC034_tussen_Velperwaard_en_Veluwe.jog

Referentieprojecten

Op veel verschillende plekken in het land hebben wandelaars te maken met barrières. Via deze referentieprojecten tonen we de verscheidenheid aan barrières aan en vooral hoe daar mee omgegaan kan worden. 

Uitvalsroute_N243_onder_rondweg_Alkmaar .JPG
Cover_weg_van_de_minste_weerstand.jpg

De weg als barrière

Auto(snel)wegen beperken de mogelijkheden om te wandelen. Hoe gaan we om met deze barrières?

Lees meer
Viaduct_A12_over_spoorlijn_Utrecht_Den_Bosch.JPG

Het spoor als barrière

Spoorlijnen vormen onneembare barrières voor de wandelaar. Hoe gaan we om met deze barrières?

Lees meer
Drenthepad_Oranjekanaal.JPG

Overige barrières

Waterwegen, bedrijventerreinen en andere vormen van barrières kunnen een flinke sta in de weg zijn van wandelaars.

Info volgt