Omgevingswet en wandelen

Dossier: Omgevingswet en wandelen

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Een mega-operatie waarbij ruim 60 bestaande wetten worden samengevoegd die gaan over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Doel is om de regels die gaan over de inrichting van de ruimte eenvoudiger te maken en samen te voegen. Wandelnet maakt zich er sterk voor dat het wandelbelang geborgd wordt in de wet en in de visies, plannen en verordeningen van Rijk, Provincies en Gemeenten die uit de wet voortkomen.

Wandelbelang en omgevingswet

Als wandelaar ben je onderweg voortdurend ‘onderdeel’ van je omgeving: of je nu in het bos loopt of een ommetje maakt in je eigen woonwijk. Het is dus in het belang van de wandelaar dat de omgeving aantrekkelijk en toegankelijk is én blijft. Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, uitbreiding van bedrijventerreinen of de aanleg van wegen kunnen daarop van invloed zijn. In de omgevingswet wordt geregeld binnen welke regels en normen deze ontwikkelingen mogen plaatsvinden, hoe ze moeten worden vastgelegd in visies, plannen en regels en hoe je daarop als burger en belangenorganisatie invloed uit kunt oefenen.

Wandelaars_Hollandse_kade.jpg

Inbreng Wandelnet

Wandelnet zit op veel plekken aan tafel en doet voorstellen die ervoor zorgen dat het wandelbelang wordt meegenomen in de wet en de toepassing daarvan. Een expertteam van vrijwilligers adviseert en lobbyt op verschillende niveaus voor het wandelbelang. Daarbij zoekt Wandelnet ook diverse andere partners om te ijveren voor een aantrekkelijke, duurzame en gezonde leefomgeving. In tools & documenten vind je voorbeelden van position papers, brieven en kamervragen die we samen met anderen hebben ingebracht.

Wandelaars_Bossche_Broekjpg

Inbreng bij Omgevingsvisies

Een nieuw instrument in de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Het Rijk, de provincies en gemeenten zijn verplicht een omgevingsvisie te maken. Het is geen gedetailleerd plan maar beschrijft de hoofdlijnen voor het langetermijnbeleid. In de provincies en de gemeenten lobbyen vrijwilligers van Wandelnet om ook naar de toekomst te kijken vanuit het perspectief van de ‘mens te voet’.

Wandelaars_bij_boomgaard.jpg

Toolkit gemeentelijke omgevingsvisies

Veel gemeenten moeten nog beginnen of zijn nog bezig met het maken van omgevingsvisies. Wie ervoor wil zorgen dat het wandelbelang wordt meegenomen in gemeentelijke omgevingsvisies kan gebruik maken van de toolkit omgevingsvisies die is samengesteld door ons expertteam. Uitgangspunt is een stappenplan, waarbij per stap (waar mogelijk/relevant) documenten of weblinks zijn toegevoegd om te gebruiken.

Wandelaar_bij_draaihekje.JPG
  • Successen van Wandelnet

  • Tools & documenten

  • Feiten & Cijfers

De nieuwe Omgevingswet voegt 60 bestaande wetten samen die gaan over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Wandelen levert een waardevolle bijdrage aan deze thema’s. Nieuw is dat ‘routenetwerken voor wandelen’ nu formeel vallen onder de definitie van infrastructuur. Het Rijk, Provincies, gemeenten en waterschappen moeten deze netwerken dus opnemen in hun omgevingsbeleid. Kortom: nieuwe kansen voor wandelen.