Wandelnet | Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ontdek de Algemene voorwaarden van Wandelnet.

Onze algemene voorwaarden

Wandelnet is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om aan de wettelijke eisen te voldoen die aan organisaties met een ANBI-status worden gevraagd, zijn we graag transparant over onze werkwijze. Hieronder vind je de algemene voorwaarden die van toepassing zijn. 

Naar contactformulier

Algemene voorwaarden “Stichting Wandelnet”

Wandelnet wil wandelen in Nederland de plaats geven die het verdient: een goede mogelijkheid om overal te voet op pad te gaan. Omdat wandelen leuk en gezond is, bijdraagt aan economische ontwikkeling en een duurzame samenleving.

Wandelnet heeft twee kerntaken: ontwikkeling en beheer van routes (waaronder Lange-Afstand-Wandelpaden, Streekpaden, NS-wandelingen en Stad-te-Voet) en het behartigen van belangen van wandelaars in Nederland. Daarbij werken we vanuit vijf domeinen: routes, belangenbehartiging, community, vrijwilligers en beleid.

Statuten van Wandelnet

Artikel 1 - Algemeen en toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Stichting Wandelnet, nader aan te duiden als “Wandelnet”, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Flevo- Gooi en Eemland onder nummer 41201226.

2. Stichting Wandelnet werkt aan de kwaliteit van het wandelen in Nederland, levert diensten en producten en behartigt belangen op wandelgebied.

3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en/of diensten van van Wandelnet  en/of alle met Wandelnet gesloten overeenkomsten, waaronder via internet gesloten overeenkomsten, alsmede op alle overeenkomsten waarbij Wandelnet voor de uitvoering daarvan derden inschakelt.

Afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met Wandelnet. Voorafgaand aan het sluiten van de definitieve overeenkomst, en/of het aangaan van de definitieve opdracht, heeft de andere partij/opdrachtgever kennis genomen van deze voorwaarden van Wandelnet en deze geaccepteerd.

4. Wandelnet accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij/opdrachtgever,   tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor het geval de andere partij verwijst naar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan    komen partijen middels aanvaarding van deze voorwaarden van Wandelnet overeen, dat Wandelnet niet gebonden is aan die voorwaarden van de andere partij.

5. Stichting Wandelnet heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website van Wandelnet (www.wandelnet.nl) en indien nodig en mogelijk rechtstreeks aan de andere partij. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van bekendmaking, of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

Artikel 2 - Aanbiedingen, informatie en totstandkoming overeenkomst

1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Wandelnet zijn vrijblijvend en behouden hun geldigheid gedurende 30 dagen.

2. De overeenkomst met Wandelnet komt tot stand nadat beide partijen zich daarmee schriftelijk (via brief of email), akkoord hebben verklaard.

3. Wandelnet is niet gehouden akkoord te gaan met aanvaarding van een deel of onderdeel van de gedane aanbieding, offerte, of prijsopgave.

4. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de (aangeboden) overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden        overeengekomen.

5. Alle bij de aanbieding verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mocht later toch blijken dat fouten zijn gemaakt in deze verstrekte gegevens, dan is Wandelnet gerechtigd deze fouten te herstellen zonder in dat verband schadeplichtig te zijn. Het gebruik van voornoemde gegevens door de andere partij/opdrachtgever, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Wandelnet.

6. De andere partij/opdrachtgever geeft bij de aanvraag aan voor welk doel deze de dienst/het product wenst te gaan gebruiken. Wandelnet is gerechtigd opdrachten te weigeren en/of het gevraagde product niet te leveren.

7. Indien Wandelnet op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat zij de opdracht/overeenkomst zal kunnen uitvoeren, deelt zij de andere partij c.q de opdrachtgever mee dat er eerst nadere informatie dient te worden verstrekt, vóórdat de feitelijke opdracht en/of werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

8. Wandelnet gaat uit van de juistheid van alle door de andere partij verstrekte gegevens en gedane opgaven. Wandelnet is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen, of deze gegevens te controleren.

Artikel 3 - Wijziging van een gesloten overeenkomst

1.Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat het voor de goede uitvoering daarvan nodig is om de overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen daartoe in overleg treden teneinde een nadere afspraak te maken.

2. Wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst kan wijzigingen in prijs, kwaliteit, hoeveelheid met zich meebrengen. Partijen zullen ook in dit verband overleggen teneinde een nadere afspraak te maken. Indien de wijziging het gevolg is van een omstandigheid die aan Wandelnet kan worden toegerekend, zullen geen meerkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4 - Overdracht van rechten en verplichtingen

1. De andere partij kan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de met Wandelnet gesloten overeenkomst, niet overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wandelnet. Wandelnet heeft het recht om voorwaarden te verbinden aan het verlenen van haar toestemming.

Artikel 5 - Levering

1. Wandelnet levert haar producten af op een door de andere partij opgegeven leveradres. Levering kan fysiek (per post) of digitaal plaatsvinden. Indien mogelijk kan met de andere partij overeengekomen worden op welk medium, in welk formaat  of in welke lay-out wordt geleverd.

2. Alle door Wandelnet genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Wandelnet bekend waren. De leverings)termijnen zijn nimmer fatale termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Wandelnet niet in verzuim of in gebreke. Wandelnet zal, bij afwijking van de genoemde (leverings)termijnen, overleg plegen met gebruiker.

3. De andere partij zal Wandelnet steeds tijdig alle, voor een goede uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of informatie verschaffen en tijdig de benodigde medewerking verlenen. Extra kosten die voor Wandelnet ontstaan als gevolg van het achterwege blijven van voldoende medewerking van de andere partij, komen voor rekening van die andere partij.

Artikel 6 - Prijzen

1. De opgegeven prijzen zijn voor consumenten altijd in euro’s inclusief BTW en exclusief eventuele wettelijke heffingen. Voor bedrijven worden de prijzen, btw en heffingen gespecificeerd weergegeven.

2. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding/offerte. Wandelnet heeft het recht de prijzen eens per jaar, per 1 januari, aan te passen ingevolge het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

3. Wandelnet  is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de andere partij als deze plaatsvinden na 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. Prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van grondstofprijzen, productiekosten, transportkosten, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten e.d..

De maximale prijsstijging is 15% per jaar, tenzij sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Prijsstijgingen worden tijdig van te voren schriftelijk aangekondigd.

Prijsverhogingen door overheidsmaatregelen zullen evenwel per direct en onverkort door Wandelnet mogen worden doorbelast aan de andere partij.

4. Indien de andere partij na het aangaan van de overeenkomst aanvullingen en/of wijzigingen daarin wil zien verwerkt, kan dit invloed hebben op de prijs. Wandelnet mag   de extra kosten in redelijkheid aan de andere partij doorberekenen.

Artikel 7 - Betaling, (incasso)kosten en rente

1. De betalingstermijn van facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

2. Wandelnet heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen en/of anderszins om zekerheid voor de betaling te vragen.

3. Wanneer de andere partij enig door hem/haar verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, zullen incassokosten worden berekend. Deze incassokosten bedragen 10% over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,=, tenzij de wet een lager percentage/bedrag voorschrijft, in welk geval de kosten zullen worden berekend overeenkomstig het bepaalde in de wet. 

4. Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een consument, zal Wandelnet bij het in gebreke blijven met betaling eerst een aanmaning/ingebrekestelling sturen en opdrachtgever 14 dagen gelegenheid geven om alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen, bij gebreke waarvan incassokosten verschuldigd zijn.

Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een bedrijf, zijn incassokosten verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

5. Vanaf de datum dat de andere partij in verzuim is met de tijdige betaling is Wandelnet         gerechtigd rente te berekenen over het openstaande bedrag. De andere partij, zijnde een           consument, is alsdan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over het openstaande   bedrag verschuldigd. De andere partij, zijnde een bedrijf, is alsdan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het openstaande bedrag verschuldigd.

6. Wandelnet behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die     ontstaat door de niet tijdige nakoming van de andere partij te vorderen.

7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de andere partij zijn de vorderingen van Wandelnet onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 - Gebruiksrecht

1. Wandelnet verleent aan de andere partij gebruiker voor de duur van de overeenkomst en eerst na volledige betaling, een doorlopend niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de geleverde producten met in acht neming en overeenkomstig de voorwaarden die daarbij in de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden zijn gesteld.

2. De andere partij mag het geleverde product, naast de overeengekomen gebruikswijze, uitsluitend verveelvoudigen voor gebruik binnen de applicatie en ten behoeve van backup-en beveiligingsdoeleinden en met inachtneming van het hierna in artikel 9 bepaalde.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is gebruiker niet gerechtigd producten of kopieën daarvan aan derden over te dragen, door- of mee te leveren of op andere wijze ter beschikking te stellen.

3. Indien de andere partij zich niet houdt aan het verleende gebruiksrecht, wordt dit aangemerkt als niet-nakoming van de overeenkomst en geeft dit Wandelnet het recht de overeenkomst te ontbinden, of op te schorten, en vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade door de andere partij te vorderen.

4. Ingeval van ontbinding dient de andere partij de zaken waarop het gebruiksrecht betrekking hebben per omgaande aan Wandelnet te retourneren.

5. Ingeval van schending/overtreding van het verleende gebruiksrecht verbeurt de andere partij aan Wandelnet een boete van € 2.500,= per geval en € 500,= per dag ( of gedeelte daarvan) dat de overtreding daarna voortduurt, onverminderd het recht van Wandelnet om daarnaast volledige schadevergoeding van de andere partij te vorderen.

Artikel 9 - Intellectueel eigendomsrecht

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het Auteursrecht en het Databankrecht, met betrekking tot de door Wandelnet vervaardigde werken, te leveren diensten en producten, daaronder begrepen voorbereidend materiaal en aanverwante materialen, in de breedste zin van het woord, berusten bij Wandelnet.

2. Wandelnet is eigenaar en merkhouder van het merk LAW® en de bijbehorende witrode® en geelrode® markeringen, welk merk is geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder nummer 0427758.

3. Het is de andere partij niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wandelnet, om de werken van Wandelnet te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te verveelvoudigen, geschikt te maken voor raadpleging of verveelvoudiging via internet, te kopiëren anders dan voor uitsluitend eigen gebruik, de naam van Stichting Wandelnet en/of het merk LAW® op werken/producten te wijzigen of te verwijderen.

4. De andere partij zal Wandelnet zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen wanneer deze er kennis van neemt dat een andere partij meent rechten op het werk, producten en/of het merk van Wandelnet te hebben.

5. Indien de andere partij inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van Wandelnet wordt dit aangemerkt als niet-nakoming van de overeenkomst en geeft dit Wandelnet het recht de overeenkomst te ontbinden, of op te schorten, en vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade door de andere partij te vorderen.

6. Ingeval van schending/inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van Wandelnet verbeurt de andere partij aan Wandelnet een boete van € 2.500,= per geval en € 500,= per dag ( of gedeelte daarvan) dat de overtreding daarna voortduurt, onverminderd het recht van Wandelnet om daarnaast volledige schadevergoeding van de andere partij te vorderen.

Artikel 10 - Bescherming vertrouwelijke informatie

1.Alle informatie, gegevens en kennis welke bij de voorbereiding van of in het kader van een          overeenkomst tussen partijen worden uitgewisseld of waarvan partijen kennis nemen, met   inbegrip van producten, voorbereidend materiaal en bedrijfsgeheimen, zullen door de   andere partij als vertrouwelijk worden behandeld. Partijen verbinden zich dergelijke informatie en gegevens niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar te maken, tenzij en voor zover zij daartoe zijn gehouden krachtens enige wettelijke bepaling.

2. Partijen zullen hun personeel en andere betrokken personen verplichten de in het eerste lid bedoelde geheimhoudingsplicht na te leven.

3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Wandelnet   gehouden zou zijn om vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Stichting Wandelnet zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Stichting Wandelnet niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de       overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

1. Wandelnet is niet aansprakelijk in de volgende gevallen (niet limitatief):

- Schade die verband houdt met gebreken van zaken die door de andere partij zijn aangeleverd;
- Schade als gevolg van onvolledige en/of onjuiste informatieverstrekking door de andere partij;
- Schade als gevolg van een verkeerde kostenopgave/-begroting;
- Schade als gevolg van door derden gegeven adviezen;
- Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade of bedrijfsschade;

2. Indien de aansprakelijkheid van Wandelnet niet valt onder voornoemde uitsluitingen en Wandelnet toch aansprakelijk mocht blijken te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van het gefactureerde bedrag, met een maximum van € 1.500,=.

3. Indien Wandelnet aansprakelijk mocht blijken te zijn in verband met de door haar verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten, is haar aansprakelijkheid in aansluiting op het bepaalde in lid 2 hiervoor, als volgt geregeld en beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):

- Het bedrag dat op ingeschakelde derden en/of hulppersonen kan worden verhaald;
- Het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Wandelnet mocht blijken uit te keren;

4. Voordat de andere partij een beroep doet op de voorgaande aansprakelijkheidsregeling, zal Wandelnet tijdig schriftelijk in de gelegenheid worden gesteld om de klacht te constateren en in dat kader (zo nodig) maatregelen voor herstel te nemen. Als deze herstelmogelijkheid aan Wandelnet wordt onthouden, bestaat primair geen recht op schadevergoeding, althans zal deze subsidiair te allen tijde gemaximeerd zijn tot €1.000,=.

Artikel 12 - Beëindiging (tussentijds) van de overeenkomst

1. Kosteloze annulering van de opdracht en/of een bestelling die door een consument (via internet) aan Wandelnet wordt verstrekt, kan plaatsvinden binnen 8 dagen na het verstrekken van de opdracht/plaatsen van de bestelling, tenzij de andere partij aan Wandelnet heeft gevraagd om onmiddellijke uitvoering te gaan geven aan de opdracht/bestelling.

2. Partijen zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer de andere partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van diens verplichtingen en/of wanneer zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van die partij kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van die partij mag worden verwacht.

3. Wandelnet is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een aangetekende brief    indien de andere partij: zijn/haar faillissement of surseance van betaling aanvraagt, in surseance van betaling komt te verkeren, failliet wordt verklaard, een schuldsaneringsregeling aanvraagt of verkrijgt, wordt geliquideerd, anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen, bijvoorbeeld tengevolge van beslaglegging.

4. Betalingsverplichtingen die zijn ontstaan voor het tijdstip van de beëindiging, blijven ook na beëindiging van de overeenkomst onverminderd in stand.

5. Beëindiging van de overeenkomst brengt tevens de beëindiging van het gebruiksrecht, als bedoeld in artikel 8, met zich mee. 

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

1. Wandelnet behoudt zich het eigendom voor van alle door en/of namens haar aan de andere partij geleverde zaken totdat de betaling daarvan, vermeerderd met eventuele verzend- en/of transportkosten, geheel is voldaan.

2. Totdat de factuur van Wandelnet volledig is voldaan, kan de andere partij geen rechten ontlenen terzake de door Wandelnet geleverde zaken en/of diensten.

Artikel 14 - Reclames

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en/of producten dienen schriftelijk binnen 15 werkdagen na levering aan Wandelnet kenbaar te worden gemaakt. Ingeval het gebrek redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon worden ontdekt, geldt dat de andere partij dit binnen bekwame tijd schriftelijk dient te melden aan Wandelnet vanaf het moment dat het gebrek redelijkerwijs aan de andere partij wordt geacht kenbaar te zijn geweest.

2. Reclames schorten de betalingsverplichting van de andere partij niet op. De andere partij is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame betaling uit te stellen, te weigeren, of betaling van andere diensten van Wandelnet op te schorten, of te weigeren.

3. Wanneer een reclame terecht is, heeft de andere partij de keuze tussen herstel of het opnieuw leveren van hetgeen werd afgekeurd,  het naar verhouding aanpassen van het berekende factuurbedrag, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst, mits dit in verhouding staat tot de klacht.

Artikel 15 - Algemene vervaltermijn

1. Gebreken en toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van Wandelnet dienen binnen bekwame tijd na constatering schriftelijk aan Wandelnet  te worden gemeld, maar in ieder geval binnen 1 jaar na levering van de werkzaamheden en materialen, bij gebreke waarvan het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt.

Artikel 16 - Nietigheid/vernietiging bepalingen:

1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht c.q. de rechtbank Midden-Nederland.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Flevo- Gooi en Eemland  onder nummer 41201226 d.d. 1 januari 2013.

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?