Een loopvriendelijk Nederland brengt mensen verder

Een loopvriendelijk Nederland brengt mensen verder

29 augustus 2023 - Wandelnet

Met de landelijke verkiezingen in november dit jaar in het vooruitzicht zijn politieke partijen druk bezig met het samenstellen van hun verkiezingsprogramma's. Wat ons - en MENSenSTRAAT, Voetgangersvereniging Nederland én Voetgangersbeweging Nederland - betreft kan het thema lopen daarin niet ontbreken. We schreven daarom een brief naar alle programmacommissies om het belang van een loopvriendelijk Nederland te benadrukken. Lees de belangrijkste punten in dit artikel.

Wandeling WTJWD.jpg

De mens te voet centraal in de openbare ruimte © Wandelnet

Een loopvriendelijk Nederland brengt mensen verder

Een aanzienlijk deel van de bevolking loopt voor de dagelijkse verplaatsingen, naar onder andere het openbaar vervoer, de supermarkt, de school of de huisarts. Lopen is bovendien gezond en wandelen is ook nog eens de populairste actieve vrijetijdsbesteding in Nederland. We benadrukken daarom het belang van het ontwikkelen van een Nationaal Masterplan Lopen.

Een grotere nadruk op lopen draagt bij aan het oplossen van uitdagingen waar we samen voor staan. Zo voldoet slechts 44% van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen, terwijl lopen de meest toegankelijke vorm van beweging is. Het herinrichten van de openbare ruimte zodat iedereen daar plezierig en onbelemmerd kan lopen en verblijven draagt bij aan sociale cohesie. Lopen is de meest duurzame vorm van verplaatsen en voetgangers nemen minder ruimte in, wat kansen biedt voor vergroening.

Samen met MENSenSTRAAT, Voetgangers Vereniging Nederland en Voetgangersbeweging Nederland, hebben wij daarom programmacommissies gevraagd om onderstaande punten mee te nemen in hun verkiezingsprogramma.

Stel de mens te voet centraal in de openbare ruimte

 • Het STO(M)P-principe (Stappen, Trappen, OV, MaaS, Privéauto) zet de voetganger voorop in beleid rondom mobiliteit en ruimtelijke ordening. Hanteer het STO(M)P-principe als voorwaarde voor Rijksbijdragen, ondersteuning en uitvoering van projecten.

 • Vanuit het Rijk kan lopen worden gestimuleerd door het ontwikkelen en uitwisselen van kennis. Door het opzetten en (mede)financieren van voorbeeldprojecten van het Rijk, provincies, gemeenten en kennisinstituten.

Lopen in stad en land

 • Investeer in wandel- en fietsverbindingen bij Rijksinfrastructuur. Hef barrières zoals spoor, kanalen en snelwegen op met loop- en fietsbruggen, tunnels en veilige voet-/fietsoversteken.

 • Zorg voor betere en fijnmazige stad-landverbindingen door te investeren in aantrekkelijke wandelroutes tussen woonwijken, het landelijk gebied en natuurgebieden.

 • Stimuleer toegankelijke en beleefbare (nieuwe) landschappen waar mensen kunnen wandelen en Nederland op z’n mooist kunnen beleven en waarderen.

 • Leg de nabijheid van voorzieningen vast in normen, zowel in de steden als in de dorpen. Stel minimumeisen op voor bereikbaarheid van essentiële voorzieningen in het dagelijks leven van mensen. Bijvoorbeeld 5 minuten lopen naar de bushalte.

 • Investeer in het toegankelijk houden van essentiële infrastructuur zoals veerpontjes.

 • Wandelen en lopen dienen integraal onderdeel te zijn van de nieuwe Nota Ruimte, net zoals dat nu is vastgelegd in de NOVI. Het landelijke routenetwerk voor wandelen moet de status van ‘nationaal belang’ behouden.

 

Voetgangersveiligheid

 • Binnen de bebouwde kom moet 30km/u voor gemotoriseerd verkeer de norm zijn, met daar waar een trottoir ontbreekt een maximumsnelheid van 15 km/u.

 • Stel kinderen centraal op straat rondom en richting scholen. Bevorder het instellen van schoolzones. Dus geen vrachtwagens, snelheden omlaag en geen auto’s tijdens haal- en brengtijden. Stimuleer daarnaast dat kinderen lopend of fietsend naar school te gaan.

 • Behoud zebrapaden, zowel losliggend als bij verkeerslichten. Dit geeft voetgangers de prioriteit op de weg en waarschuwt (auto)bestuurders voor overstekende voetgangers.

 • Investeer in meer onderzoek naar ongevallen en in meer wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van verkeersonveiligheid en naar de effectiviteit van maatregelen. Zorg daarnaast voor een registratiesysteem waarin ook de zeer veel voorkomende eenzijdige voetgangersongevallen worden bijgehouden.

 

Toegankelijkheid en gezondheid

 • Maak voetgangersnetwerken toegankelijk voor iedereen, dus ook voor wie een rollator nodig heeft, blind of slechtziend is of anderszins een mobiliteitsbeperking heeft. Maar dit geldt ook voor wie bijv. met een kinderwagen loopt.

 • Leg in de wet vast dat trottoirs voldoende vrij van obstakels en overhangend groen moeten zijn. Creëer in de wet een nieuwe ruimtewaar voorwerpen als laadpalen, scooters en fietsen, reclameborden, prullenbakken kunnen worden geplaatst.

 • Investeer in lopen als middel om Nederland gezonder te maken. Dit kan onder andere door een reiskostenvergoeding voor lopen in te stellen en wandelen als therapie te vergoeden.

Lopen als thema in het verkiezingsprogramma

Met deze punten vragen wij - samen met MENSenSTRAAT, Voetgangers Vereniging Nederland en Voetgangersbeweging Nederland - politieke partijen om ruimte voor lopen en wandelen in te bedden in hun verkiezingsprogramma. Een loopvriendelijk Nederland brengt mensen immers verder! 

Lees meer over

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?